Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-  VoetTotaal Lansingerland (hierna genoemd VoetTotaal): Praktijk voor voetverzorging, de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij de Geschillencommissie Consumentenzaken, zich georganiseerd heeft via de brancheorganisatie ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;
- CliŽnt: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van VoetTotaal en/of in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
- Diensten en leveringen: Behandelingen en producten die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en voetnagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;
- ProVoet: de Landelijke Organisatie (de brancheorganisatie) voor de Voetverzorger/ Pedicure ĎProVoetí te Veenendaal.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van VoetTotaal en op alle met VoetTotaal aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, dan wel het aanschaffen van een product, dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliŽnt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.
Indien de cliŽnt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk met VoetTotaal is ingestemd.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
VoetTotaal behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
VoetTotaal is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliŽnt, uitsluitend nadat cliŽnt vooraf in kennis is gesteld. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 3. Inspanningen

VoetTotaal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschapen met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. VoetTotaal zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 4. Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden

4.1 Het boeken van een behandeling
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.
4.2 Annulering door cliŽnt
De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan VoetTotaal melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag VoetTotaal het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen.
4.3 Annulering door VoetTotaal
VoetTotaal moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden.
4.4 Tijdig aanwezig zijn voor de behandeling
Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk arriveert, mag VoetTotaal de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien cliŽnt meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd arriveert in de praktijk kan VoetTotaal de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen.
4.5 Overmacht
Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van de onder leden 4.2 t/m 4.4 genoemde voorwaarden indien men daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop VoetTotaal of cliŽnt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VoetTotaal of cliŽnt niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 5. Betaling

De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg tussen VoetTotaal en cliŽnt is betaling mogelijk op rekening binnen 14 dagen. VoetTotaal vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk, in folders en de
website.

Indien client ook na het verstrijken van een betalingstermijn van 14 dagen het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliŽnt verplicht VoetTotaal alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand te vergoeden.
De vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief btw.
VoetTotaal behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor invoering kenbaar gemaakt in de praktijk.

Artikel 6. Persoonsgegevens & privacy

De cliŽnt voorziet VoetTotaal vůůr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan VoetTotaal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. VoetTotaal behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie ook op deze website
Privacy Policy).
 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

VoetTotaal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VoetTotaal is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
VoetTotaal is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de praktijk.


 

Contact

Sacha Kern
De Eilanden 13
Bergschenhoek
tel. 010-5221322
tel. 06-13031193

Website: www.voettotaallansingerland.nl
E-mail: VoetTotaal@kpnmail.nl

KvK nummer 58325913
KNAB bank reknr. NL97 KNAB 0258 1882 00
ProVoet nr 312356, ProCert nr 14141
BTW NL001632453B04

 

Openingstijden

Openingsdagen: maandag t/m donderdag. Behandelingen zijn uitsluitend mogelijk op afspraak.

Een afspraak? Telefonisch of online door het invullen van het contact formulier

Klanten van VoetTotaal Lansingerland gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden

©VoetTotaal 2020